Poll: Нов дизајн на веб страната?
Како ви се допаѓа новиот дизајн?

Управување и раководење

Органи на Фондот

Органи на Фондот се Управниот одбор на Фондот и директорот на Фондот.

Управниот одбор, како орган на управување, е составен од членови кои ги именува Владата на Република Македонија, за време од четири години. Членовите на Управниот одбор се избрани од редовите на осигурениците и корисниците на пензија.

Членови на Управниот одбор се:
Јасмина Иванова-претседател
Амир Зилбеари - заменик претседател
Драгослав Аргировски
Живко Митревски
Бекир Асани
Кристина Јорданова


 
Управниот одбор, од своите членови избира претседател, за време од една година.

 

Претседател на Управниот одбор

Претседател на Управниот одбор е Јасмина Иванова


Управниот одбор на Фондот го утврдува Буџетот на Фондот и ја усвојува Завршната сметка на Фондот, управува и одлучува за користење на средствата на Фондот, го следи остварувањето на меѓународните договори и меѓународните спогодби, разгледува информации, извештаи, прашања и други материјали во врска со состојбите од пензиското и инвалидското осигурување, формира комисии и други работни тела утврдени со Законот и Статутот на Фондот.

За својата работа, Управниот одбор на Фондот е одговорен пред Владата на Република Македонија за што секоја година доставува Годишен извештај за работата на Фондот.  

 

Директор на Фондот

В.Д. Директор е Шаип Зенељи

Фондот има директор, кој по пат на јавен конкурс го именува Управниот одбор. Во врска со Одлуката за именување директор на Фондот, согласност дава Владата на Република Македонија.
Директорот, раководи со Фондот и го претставува и застапува пред трети лица, а за својата работа е одговорен пред Управниот одбор на Фондот и пред Владата на Република Македонија.
Директорот ги предлага Програмата и Планот за работа и презема мерки за нивно реализирање-спроведување, организира и обезбедува законско и ефикасно извршување на работите од делокругот на Фондот, а до Управниот одбор на Фондот редовно поднесува извештаи и анализи за прашања од пензиското и инвалидско осигурување и се грижи за квалитетно и навремено извршувањето на одлуките, насоките и заклучоците донесени од Управниот одбор на Фондот.

 

Заменик-директор

Заменик-директор на Фондот  е Марија Којзеклиска

Директорот на Фондот има заменик. Заменик-директорот го заменува директорот на Фондот за време на негово отсуство и врши други работи утврдени со Статутот на Фондот.
 

  

image

ПОТВРДЕН КВАЛИТЕТОТ И ВЕРИФИЦИРАНА НАШАТА УСПЕШНА РАБОТА

Во изминатиот период, нашиот Управен одбор одржа седум седници, на кои се расправаше за повеќе актуелни прашања и беа донесени соодветни одлуки. ...
Повеќе
КОНТАКТ