Poll: Нов дизајн на веб страната?
Како ви се допаѓа новиот дизајн?

Управување и раководење

Органи на Фондот Органи на Фондот се Управниот одбор на Фондот и директорот на Фондот.

Управниот одбор, како орган на управување, е составен од членови кои ги именува Владата на Република Македонија, за време од четири години.

Членовите на Управниот одбор се избрани од редовите на осигурениците и корисниците на пензија.

Членови на Управниот одбор се:

Ацо Стојанов-претседател Шенаси Алиу, потпретседател

Бекир Асани

Борис Пешов

Драгослав Аргировски

Марија Равановска-Шикова  

Живко Митревски

Управниот одбор, од своите членови избира претседател, за време од четири години. 


Претседател на Управниот одбор 

AcoПретседател на Управниот одбор е г-дин Ацо Стојанов.
Управниот одбор на Фондот го утврдува Буџетот на Фондот и ја усвојува Завршната сметка на Фондот, управува и одлучува за користење на средствата на Фондот, го следи остварувањето на меѓународните договори и меѓународните спогодби, разгледува информации, извештаи, прашања и други материјали во врска со состојбите од пензиското и инвалидското осигурување, формира комисии и други работни тела утврдени со Законот и Статутот на Фондот.   За својата работа, Управниот одбор на Фондот е одговорен пред Владата на Република Македонија за што секоја година доставува Годишен извештај за работата на Фондот.  

Директор на Фондот

 

Заменик-директор

MarijaЗаменик-директор на Фондот  е  г-ѓа Марија Којзеклиска Директорот на Фондот има заменик. Заменик-директорот го заменува директорот на Фондот за време на негово отсуство и врши други работи утврдени со Статутот на Фондот.     

image

УСВОЕНИ ТРИ ИНФОРМАЦИИ

На 19 јули годинава, под претседателство на Ацо Стојанов, се одржа 139-та седница на УО. ...
Повеќе
КОНТАКТ