Poll: Нов дизајн на веб страната?
Како ви се допаѓа новиот дизајн?

Управување и раководење

Органи на Фондот Органи на Фондот се Управниот одбор на Фондот и директорот на Фондот.

Управниот одбор, како орган на управување, е составен од членови кои ги именува Владата на Република Македонија, за време од четири години.

Членовите на Управниот одбор се избрани од редовите на осигурениците и корисниците на пензија.

Членови на Управниот одбор се:

Ацо Стојанов-претседател Шенаси Алиу, потпретседател

Бекир Асани

Борис Пешов

Драгослав Аргировски

Марија Равановска-Шикова  

Живко Митревски

Управниот одбор, од своите членови избира претседател, за време од четири години. 


Претседател на Управниот одбор 

AcoПретседател на Управниот одбор е Ацо Стојанов.

 
Управниот одбор на Фондот го утврдува Буџетот на Фондот и ја усвојува Завршната сметка на Фондот, управува и одлучува за користење на средствата на Фондот, го следи остварувањето на меѓународните договори и меѓународните спогодби, разгледува информации, извештаи, прашања и други материјали во врска со состојбите од пензиското и инвалидското осигурување, формира комисии и други работни тела утврдени со Законот и Статутот на Фондот.   За својата работа, Управниот одбор на Фондот е одговорен пред Владата на Република Македонија за што секоја година доставува Годишен извештај за работата на Фондот.  


Директор на Фондот

AmetВ.Д. Директор на Фондот е Амет Даути.

Фондот има директор, кој по пат на јавен конкурс го именува Управниот одбор. Во врска со Одлуката за именување директор на Фондот, согласност дава Владата на Република Македонија. Директорот, раководи со Фондот и го претставува и застапува пред трети лица, а за својата работа е одговорен пред Управниот одбор на Фондот и пред Владата на Република Македонија. Директорот предлага Програма и План за работа и презема мерки за нивно реализирање-спроведување, организира и обезбедува законско и ефикасно извршување на работите од делокругот на Фондот, а до Управниот одбор на Фондот редовно поднесува извештаи и анализи за прашања од пензиското и инвалидско осигурување и се грижи за квалитетно и навремено извршување на одлуките, насоките и заклучоците донесени од Управниот одбор на Фондот. 


Заменик-директор

MarijaЗаменик-директор на Фондот е Марија Којзеклиска.

  Директорот на Фондот има заменик. Заменик-директорот го заменува директорот на Фондот за време на негово отсуство и врши други работи утврдени со Статутот на Фондот.     

image

УСВОЕНИ ТРИ ИНФОРМАЦИИ

На 19 јули годинава, под претседателство на Ацо Стојанов, се одржа 139-та седница на УО. ...
Повеќе
КОНТАКТ