Poll: Нов дизајн на веб страната?
Како ви се допаѓа новиот дизајн?
Пријави&неправилности
image

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Во врска со приемот во задолжително социјално осигурување и плаќање на социјалните придонеси на лица кои склучиле Договор на дело и/или Авторски договор или друг Договор за извршување физичка и/или интелектуална работа, со кој е определен надоместок за извршената работа кој во нето износ е повисок од износот на минималната плата ...
Повеќе
image

МЕЃУНАРОДНИ СОВЕТОДАВНИ ДЕНОВИ

Во рамките на активностите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на 18 и 19 ноември 2014 година, во Скопје, ќе се одржат Меѓународни советодавни денови меѓу Фондот на ПИОМ и Републичкиот фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Србија. Се повикуваат сите граѓани на Република Македонија кои работеле, или работат во Република Македонија или Република Србија, да се јават најдоцна до 14 ноември 2014 год., во Контакт-центарот на Фондот на ПИОМ, на бесплатниот телефонски број 02/15-215. На Меѓународните советодавни денови ќе советуваат стручњаци од двата носители на социјално осигурување, надлежни за спроведување на Договорот за социјално осигурување. Консултациите ќе бидат бесплатни. Се молат граѓаните, со себе, задолжително да понесат докази за нивното осигурување и лични документи.
image

ПРОЕКТОТ „ДЕН ЗА ВАС“ – АКТИВНОСТ ВО ФУНКЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

Активноста „ДЕН ЗА ВАС“, која Министерството за труд и социјална политика, Фондот на ПИОМ и Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување (МАПАС) почнаа да ја реализираат од 2012 година па наваму, продолжува и оваа година, со нов циклус посветен на граѓаните за нивните права од пензиското и инвалидско осигурување. Активноста, е дел од програмските цели на Владата на Република Македонија заради олеснување на пристапот на граѓаните до институциите и подигање на ефикасноста на јавната администрација. ...
Повеќе