Poll: Нов дизајн на веб страната?
Како ви се допаѓа новиот дизајн?
Пријави&неправилности
image
Со Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, се утврдуваат категориите на обврзниците кои од 1 јануари 2015 година имаат обврска за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување и придонес за здравствено осигурување за приходи од извршување физичка и/или интелектуална работа врз основа на договор за дело и/или авторски договор, или друг договор со кој е определен надоместок за извршената работа.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОБВРЗНИЦИТЕ

Почитувани,   Ве известуваме дека Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија постапувајќи по член 207-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското ...
Повеќе
image

ПРОЕКТОТ „ДЕН ЗА ВАС“ – АКТИВНОСТ ВО ФУНКЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

Активноста „ДЕН ЗА ВАС“, која Министерството за труд и социјална политика, Фондот на ПИОМ и Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување (МАПАС) почнаа да ја реализираат од 2012 година па наваму, продолжува и оваа година, со нов циклус посветен на граѓаните за нивните права од пензиското и инвалидско осигурување. Активноста, е дел од програмските цели на Владата на Република Македонија заради олеснување на пристапот на граѓаните до институциите и подигање на ефикасноста на јавната администрација. ...
Повеќе
image

МЕЃУНАРОДНИ СОВЕТОДАВНИ ДЕНОВИ

Во рамките на активностите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на 18 и 19 ноември 2014 година, во Скопје, ќе се одржат Меѓународни советодавни денови меѓу Фондот на ПИОМ и Републичкиот фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Србија. ...
Повеќе